ఆంధ్రప్రదేశ్ టైప్ చేసి తరువాత Right Alt + 2 నొక్కి తరువాత ‘లో’ టైప్ చేసినచో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అని వస్తుంది. ఇది వీవెన్ గారి కీబోర్డ్

No comments

Save Nallamala

Powered by Blogger.