ఆంధ్రప్రదేశ్ టైప్ చేసి తరువాత Right Alt + 2 నొక్కి తరువాత ‘లో’ టైప్ చేసినచో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అని వస్తుంది. ఇది వీవెన్ గారి కీబోర్డ్

No comments

Telugu Unicode Converter Online

click here http://kolichala.com/font2unicode/Encoder/unicode2font.php

Powered by Blogger.